CÁC BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG 5 NĂM QUA (2003-2008)

•1.            Phạm Xuân Hoàng Về vai trò của nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội 2003.

•2.            Phạm Xuân Hoàng Triết lý vì con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh tạp chí Nghiên cứu Con người HN số 6.2003.

•3.            Phạm xuân Hoàng Vai trò của Hồ Chí Minh trong việc hình thành đường lối và thắng lợi của cách  mạng Việt Nam kỷ yếu Hội thảo khoa học "Vai trò của Hồ Chí Minh trong việc hình thành đường lối và thắng lợi của cách mạng Việt Nam" Đại học Quốc gia Hà Nội 2005.

•4.            Phạm Thạch Hoàng (Phạm Xuân Hoàng) Trần Đức Thảo nhà triết học giàu lòng yêu nước Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền số tháng 7 năm 2006.

5.          Phạm Xuân Hoàng Văn hóa khoan dung Hồ Chí Minh Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh số 96 7.2006
•6             Phạm Thạch Hoàng (Phạm Xuân Hoàng): Kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc và vu cáo website Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 01/11/2006.

•7.            Doãn Văn Hạnh Phạm Xuân Thạch Hoàng: Hội nhập kinh tế quốc tế và những ảnh hưởng của quá trình đó đối với việc giảng dạy khoa học Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội 5. 2007.

•8.            Phạm Thạch Hoàng (Phạm Xuân Hoàng) Tuổi trẻ Việt Nam hội nhập trên nền bản sắc văn hóa dân tộc T/c.Thanh niên số 5 tháng 3 2007.

•9.            Phạm Xuân Hoàng Hội nhập quốc tế và tác động của nó đối với giảng dạy Triết học ở Việt Nam hiện Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đại học Hà Tĩnh Hà Tĩnh 7. 2008.

•10.           Phạm Thạch Hoàng (Phạm Xuân Hoàng) Một vài ý kiến đóng góp về đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị ở bậc đại học cao đẳng hiện nay Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đại học Hà Tĩnh Hà Tĩnh 7.2008.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6677','5f88ehsopo7k7ib8m4u4lkfmu5','0','Guest','0','54.196.73.22','2018-08-15 04:41:17','/a139415/cac-bai-nghien-cuu-khoa-hoc-trong-5-nam-qua-2003-2008.html')